Program politic

I. Principii Generale


Partidul Comunist Român este un partid al oamenilor muncii de la oraşe şi sate, toţi cei ce cu mintea şi braţele contribuie la progresul social.

Partidul Comunist Român are ca doctrină marxismul şi alte concepte moderne, teoretice şi practice, de construire a socialismului.

Scopul imediat al Partidului Comunist Român este: edificarea unei societăţi democratice, libere si prospere în România, premiză fundamentală a trecerii spre o societate de tip socialist, bazată pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producţie, tip de societate ce prin modul de repartiţie a produsului social, asigură celor ce muncesc un nivel al veniturilor mai ridicat decât sistemul capitalist, raportat la acelaşi nivel al producţiei materiale, premisă pentru asigurarea unui nivel de trai optim tuturor cetăţenilor români .

Scopul final al Partidului Comunist Român este construirea unei societaţi bazată pe o înaltă conştiinţă a oamenilor, fraternitate, libertate individuală si egalitate socială, societatea comunistă.

Partidul Comunist Român este împotriva nedreptăţilor din societate, precum:
–   exploatarea omului de către om;
–   concentrarea bogăţiei în mâinile unui grup restrâns de oameni şi state;
–   menţinerea sărăciei în care sunt împinşi marea majoritate a celor ce muncesc, cu braţele şi mintea, în timp ce    roadele muncii lor sporesc averea celor bogaţi;
–   promovarea elitismului politic şi economic, care conduce la ignorarea nevoilor majorităţii poporului;
–   războaiele  permanente şi încălcarea suveranităţii altor state naţionale;
–   distribuţia  profund inegală a bogatiei materiale, atât pe plan intern cât şi internaţional ;
–   distrugerea mediului înconjurător.

Partidul Comunist Român se opune totalitarismului, discriminării de orice tip. Se pronunţă pentru o societate democratică, pluralistă, în care drepturile si libertăţile cetăţeneşti sunt garantate de Constituţie, iar poporul este suveran.

Partidul Comunist Român prin întreaga sa activitate urmăreşte numai obiective politice, în conformitate cu prevederile legale, a Programulu şi Statutului  său. Astfel:
militează pentru edificarea în România a unei societăţi socialiste armonios dezvoltate, premisă de bază în realizarea condiţiilor pentru asigurarea unui nivel de trai optim tuturor cetăţenilor români, în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a producţiei  materiale, printr-o justă repartiţie a veniturilor. La baza repartiţiei veniturilor din muncă  va sta principiul, ,, fiecăruia dupa valoarea muncii şi activităţii prestate” iar pentru cei asistaţi ,,fiecăruia după necesităţi şi în raport cu veniturile societăţii româneşti” . În perioada de tranziţie către socialism, se va promova principiul ,,maximizării veniturilor personale din muncă şi minimizării celor din proprietate (capital);
contribuie la libera exprimare a voinţei politice a oamenilor muncii, a tuturor cetăţenilor români şi militează pentru respectarea principiilor democraţiei participative într-o societate cu adevărat democratică. Prin ,,societate democratică” PCR  înţelege, acea societate în care relaţiile sociale se desfăşoară în conformitate cu voinţa cetăţenilor săi, exprimată în mod liber, obiectiv şi în cunoştinţă de cauză prin referendum;
promovează valorile şi interesele naţionale, principiile eticii şi echităţii socialiste, a moralei comuniste, adaptate la realităţile actuale ale societăţii, raportate la experienţa politică acumulată de mişcarea muncitorească, socialistă şi comunistă, internă şi internaţională, în eforturile ei de promovare, apărare şi transpunere în practică a marxismului, a socialismului ştiinţific, de creare a unei societăţi a egalităţii, dreptăţii, libertăţii şi justiţiei sociale, societatea socialistă, premisă de bază pentru asigurarea condiţiilor de trecere spre societatea comunistă;
militează pentru ca problemele majore ale societăţii româneşti care crează, sau sunt pe cale de a crea, controverse majore între forţele politice, clase sau categorii sociale şi care, la rândul lor, pot afecta stabilitatea socială, să fie supuse deciziei cetăţenilor, prin referendum;
militează pentru întărirea şi dezvoltarea avuţiei comune a poporului, aflată sub autoritatea Statului român şi administrată de instituţii specializate ale acestuia, în condiţii de autogestiune, într-o  economie concurenţială, avuţie ce constituie baza pe termen lung a propăşirii economice şi a independenţei naţionale;
acţionează pentru refacerea conştiinţei de clasă a tuturor oamenilor muncii, pentru refacerea unităţii politice şi organizatorice a mişcării muncitoreşti, socialiste şi comuniste din România;
militează pentru înfăptuirea echităţii şi justiţiei sociale, precum şi pentru emanciparea economică, socială, spirituală şi politică a tuturor oamenilor muncii;
se pronunţă pentru construirea, reconstruirea, restructurarea şi modernizarea, în principal  prin forţe proprii, a economiei româneşti, pentru a fi funcţională şi eficientă, capabilă să asigure bunurile materiale necesare unei vieti îndestulătoare tuturor cetăţenilor români, în care proprietatea colectivă a cetăţenilor, gestionată de Stat, să fie preponderentă, fapt ce constituie garanţia că beneficiile muncii lor, în majoritate, le vor reveni;
promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei şi al familiei, premisă de bază a creşterii coeziunii sociale şi refacerii relaţiilor normale între cetăţeni, dintre cetăţeni şi autoritatea de stat;
susţine dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, cercetării, culturii şi sportului, sub directa autoritate a statului, ca gestionar al intereselor generale ale societăţii, condiţie fundamentală a progresului general al ţării, al culturii si spiritualităţii româneşti ;
promovează programe şi acţiuni de educare, formare şi afirmare, în toate domeniile, a tineretului, în mod gratuit şi nediscriminatoriu;
militează pentru garantarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, în mod gratuit, tuturor cetăţenilor români fără nici o discriminare;
militează pentru protejarea şi refacerea mediului înconjurător prin programe pe termen lung elaborate în mod ştiinţific. Susţine principiul potrivit căruia, tot fondul natural al ţării constituie o problemă de interes general fundamental şi ca atare trebuie să aparţină poporului român, în întregul său, şi deci, să se afle sub autoritatea deplină a statului;
militează pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, reglementate de norme de drept internaţional, acceptate de societatea românească. Respectă dreptul la identitate culturală şi religioasă a cetăţenilor români aparţinând naţionalităţilor conlocuitoare. Se împotriveşte extremismului de orice fel, a manifestărilor de rasism, xenofobie, şovinism, antiromânism, separatism etnic sau teritorial;

Partidul Comunist Român recunoaşte şi respectă Biserica pentru  rolul său istoric în existenţa poporului român,  ca factor fundamental în continuitatea, unitatea, educaţia morală şi spirituală a acestuia. Se pronunţă pentru despărţirea totală a acesteia de Stat.

Partidul Comunist Român susţine:
–       forma republicană de organizare statală;
–       un preşedinte investit cu autoritate şi răspundere deplină pentru modul de administrare a ţării;
–       un parlament unicameral;
–       un stat socialist de drept, investit cu dreptul şi obligaţia de a interveni în orice domeniu al vieţii sociale, atunci când sunt afectate interesele generale ale cetăţenilor, pentru susţinerea, promovarea, reglementarea sau apărarea acestora.

Partidul Comunist Român recunoaşte şi promovează principiul separaţiei puterilor în stat  cu condiţia ca acestea sa fie clar definite în Constituţie, iar conducerea acestora să fie aleasă direct de cetăţeni, prin referendum.

Partidul Comunist Român se pronunţă pentru respectarea şi garantarea dreptului la  proprietate, sub toate formele sale, cu condiţia ca acesta să ia naştere legal, just şi moral, şi să nu contravină intereselor poporului român, atât prezente cât şi viitoare. Susţine şi promovează principiul potrivit căruia, în materia proprietăţii asupra bunurilor naturale, interesele generale (comune) ale poporului, primează în faţa celor particulare(individuale sau de grup). Se pronunţă pentru aplicarea principiului potrivit căruia, bunurile create de Natură trebuie să fie proprietate comună a societăţii.

Partidul Comunist Român este un partid ce promovează democraţia atât în activitatea internă de   partid, cât şi în societate. El defineşte ,,democratia” ca fiind: acea stare a unei colectivităţi în care relaţiile sociale se desfăşoară în conformitate cu voinţa majorităţii membrilor săi, voinţă exprimată în mod conştient şi în cunoştinţă de cauză, prin referendum.

Partidul Comunist Român susţine dreptul fiecărui cetăţean român la un trai decent, corespunzător nivelului de dezvoltare a producţiei materiale a ţării.

În acest scop, militează pentru:
– reglementarea unui salariu minim garantat, suficient să asigure un nivel de trai îndestulător, diferenţiat după necesităţi, pentru diferite categorii de oameni ai muncii sau profesii, după calificare şi valoarea muncii prestate;
– garantarea asistenţei  medicale  pentru toţi cetăţenii români, fără discriminare.  Fondurile necesare susţinerii sistemului de sănătate vor reprezenta un procent fix din PIB;
– acordarea unei pensii de vârstă tuturor cetăţenior români, al cărui nivel va fi stabilit în funcţie de necesităţile optime de trai al fiecărui vârstnic;
– asigurarea unui loc de muncă tuturor cetăţenilor români, apţi pentru aceasta, în raport cu pregătirea profesională dobândită;
– acordarea unei prime, mamelor pentru fiecare copil născut în viaţă, o alocaţie pentru fiecare copil, pînă la majorat, diferenţiat în funcţie de veniturile părinţilor, mai mari pentru venituri mai mici şi descrescătoare pentru veniturile mai mari pînă la anulare. În concepţia PCR, alocaţia pentru copii reprezintă ajutorul pe care îl acordă societatea  pentru sprijinirea familiilor cu copii, care au nevoie de acesta, pentru creşterea şi educarea lor .

Partidul Comunist Român susţine şi v-a garanta egalitatea de şanse reale pentru toţi cetăţenii, indiferent de sex, condiţie socială, origine etnică, convingeri religioase, politice sau de altă natură.  Toţi cetaţenii, indiferent de  vârstă, trebuie să beneficieze de acces la educaţie gratuită şi de calitate.

Partidul Comunist Român susţine principiul ,, autorităţii depline a statului asupra economiei naţionale”. Statul îşi va exercita autoritatea de pe poziţia de autoritate publică (de reglementare, de control şi de sancţiune) dar şi de proprietar, în numele poporului, asupra principalelor mijloace de producţie aflate în proprietatea sa. Dreptul de intervenţie a Statului în economie derivă din faptul că el răspunde direct în faţa poporului de situaţia economică a ţării, iar economia este componenta cea mai importantă a societăţii, prin aceea că asigură mijloacele materiale pentru existenţa acesteia.

Partidul Comunist Român susţine: libertatea cuvîntului, libertatea presei, libertatea constiinţei, libertatea de asociere, precum şi alte libertăţi recunoscute şi acceptate de societate.

Partidul Comunist Român acordă o atenţie specială sindicatelor. În societăţile comerciale în care nu sunt constituite organizaţii sindicale, statul va asigura asistenţă şi protecţie juridică, din oficiu, salariaţilor acestora.

Partidul Comunist Român va acţiona pentru restabilirea si dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu toate partidele comuniste, socialiste şi muncitoreşti, progresiste si democratice din ţară şi din străinatate, pe baza deplinei egalitaţi în drepturi, a neamestecului în treburile interne ale acestora, pentru întărirea unităţii şi solidarităţii mişcării comuniste si muncitoreşti internaţionale având la bază principiul internaţionalismului proletar. Se pronunţă pentru unificarea partidelor de stânga, comuniste şi muncitoreşti într-o singură organiaţie europeană şi constituirea unei organizaţii comuniste mondiale.

Partidul Comunist Român militeză pentru o politică externă constructivă şi de coexistenţă paşnică, de colaborare pe multiple planuri cu toate statele şi popoarele, în concordanţă cu interesele sale fundamentale, politice, economice, culturale, umane, de pace, de securitate sau de orice altă natură, pe baza principiilor respectării independenţei şi suveranităţii fiecărui stat, a neamestecului în treburile interne, a egalităţii şi avantajului reciproc. Este favorabil asocierii României la structurile internationale, atâta timp cât aceasta  nu afectează în mod negativ cultura, independenţa  şi suveranitatea poporului român şi atâta timp cât, criteriile de integrare nu exclud posibilitatea edificării unui sistem socialist în România. Acceptă  asocierile care implică  restrângere de suveranitate, dacă au fost aprobate de popor prin referendum naţional.

II. Statul socialist de drept

În concepţia  Partidului Comunist Român, Statul de drept semnifică acea stare a societătii în care activitatea autorităţilor statale se desfăşoară  în conformitate cu norme de drept(legi) în prealabil adoptate de instituţiile abilitate. Statul socialist de drept este Statul în care normele de drept care reglementează relaţiile în societate sunt subordonate imperativului edificării unei societăţi socialiste.

Partidul Comunist Român îşi propune edificarea socialismului în România nu ca un act arbitrar de voinţă, ci ca o expresie de voinţă a poporului exprimată prin referendum, fiind determinată de o necesitate istorică, înaintarea societăţii româneşti spre o nouă treaptă de progres şi civilizaţie, progres ce trebuie să fie  în folosul tuturor cetăţenilor, în condiţii de egalitate, libertate şi justiţie socială.

 

III. Economia socialistă de piață

În concepţia Partidului Comuniştilor din  România(PCR), economia socialistă de piaţă este economia caracterizată prin aceea că, preţurile mărfurilor se formează fără intervenţia directă a statului, ca instituţie de autoritate publică, ci prin mecanismele economiei de piaţă, unde toţi agenţii economici funcţionează după aceleaşi norme iar capitalul social al majorităţii acestora este proprietate comună a poporului, denumită generic “proprietate de stat” sau proprietate cooperatistă.

Activitatea agenţilor economici, care au capital majoritar de stat, se va desfăşura după principiile autogestiunii şi autonomiei funcţionale iar atribuţiile proprietarului-stat în funcţionarea acestora vor fi exercitate de o institutie autonomă specializată. Conducerea acestei instituţii va fi aprobată de Parlament la propunerea Preşedintelui ţării.

Statul se va implica în economie ca autoritate de stat cu atributii de reglementare, control,  sancţiune  şi de planificare orientativă, dar şi ca proprietar, acolo unde deține această calitate.

Aprobat în Adunarea Generală de constituiré a Comitetului de Reorganizare  din 27 martie  2010 – București

Go To Top